Ansökan/riktlinjer

Stiftelsen beviljar författarbidrag för framtagande av rättsvetenskapliga verk samt utlyser postdoktjänster. Stiftelsen delar årligen ut ca 3,5 miljoner kronor.

Författarbidrag

Vem kan söka?
Ansökan står öppen för kvalificerade svenska forskare. Bidrag kan beviljas såväl författare, vilka helt ägnar sin tid åt det av Stiftelsen understödda arbetet, som de som utövar annan verksamhet vid sidan om.

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden för våren startar 1 maj. Sista ansökningsdag 1 april. 
Ansökningsperioden för hösten startar 1 september. Sista ansökningsdag 1 oktober. Gäller även ansökan om förlängning.

I ansökan ska bl.a anges:

  • Forskningsprojektets inriktning/motsvarande och i tillämpliga fall med angivande av adekvata vetenskapliga referenser
  • Det behov ansökan avser tillgodose
  • Huvudsökandens CV samt uppgifter om forskningsstöd från andra källor

E-ansökan

Till e-ansökan

Beslut
Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev eller digitalt.
Beviljade stipendier publiceras på Stiftelsens hemsida i anslutning till beslut.

Rapportering
I samband med ansökan om förlängning respektive vid bidragsperiodens slut ska rapport över utfört arbete tillställas Stiftelsen via e-post till srf [at] wfab [dot] se.

Postdoktjänster

Stiftelsen utlyser medel för:

  • Finansiering av postdoktjänst i rättsvetenskap i anslutning till avslutad disputation. Anslaget kan avse lön och lönebikostnader samt kostnader för resor och konferenser.

Stiftelsen ser gärna ansökningar inom det handelsrättsliga området med speciellt fokus på investerarskydd, handelshinder etc. i samband med internationella (fri)handelsavtal.

Vem kan söka?
Behöriga att söka är de som nominerats av sin fakultet. Doktorsexamen ska inte vara äldre än två år. Varje fakultet har möjlighet att nominera upp till tre forskare, dessa ska rangordnas av fakulteten.

Nominering
Var och en av de juridiska fakulteterna vid de svenska universiteten inbjuds nominera en eller flera forskare som innehar en doktorsexamen i juridik från ett svenskt lärosäte vid tidpunkten då postdokperioden startar, examen får inte vara äldre än två år.

Finansieringen omfattar lön samt sociala avgifter (maximalt 50 % påslag). Finansiering kan utgå under högst två år. Dessutom erhålls 20 000 kronor per år för resor och omkostnader.

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden startar 30 september. Sista ansökningsdag 31 oktober.

Ansökan ska bl.a innehålla:

  • Sökandes CV
  • Projektbeskrivning
  • Ifylld budgetmall
  • En populärvetenskaplig sammanfattning på svenska
  • Intyg från prefekt eller motsvarande vid berörd institution med bekräftelse att doktorsexamen erhållits/kommer att erhållas (inkl. datum för disputation) samt aktuell/tilltänkt lön för tjänsten.
  • Intyg från rektor eller dekan som styrker universitetets nominering

E-ansökan

Till e-ansökan

Beslut

Beslut avseende både beviljade och avslagna ansökningar meddelas sökanden per brev eller digitalt under december månad.

Beviljade anslag publiceras på Stiftelsens hemsida.

Fler dokument

Blankettarkiv