Anslag till forskning angående konsekvenser relaterade till autonoma system och AI

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, MMW, inbjuder forskare vid svenska universitet att ansöka anslag avseende forskning om autonoma system och AI. 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW, har gjort stora investeringar i forskning kring autonoma system och AI genom programmet WASP. Det råder ingen tvekan om att dessa tekniker kommer att få betydande konsekvenser för vårt samhälle. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse anser därför att det är viktigt att stödja forskning inom samhällsvetenskap och humaniora som kan ge insikter om hur man kan hantera konsekvenser av de kommande tekniska förändringarna.

Stiftelsen avser att stödja 5 –10 projekt under 2019.

Utlysningen avser ansökningar inom på följande områden:

  • Etik för autonoma system /AI
  • Ekonomiska konsekvenser av autonoma system /AI
  • Lag och rätt för autonoma system /AI
  • Sociala konsekvenser, inklusive effekter på arbetsmarknaden av autonoma system /AI
  • Förbättrade informationssystem för autonoma system och AI

Anslagsmottagarna måste vara villiga att delta i organiserade workshops och forskarskolor inom WASP-programmet.

Ansökningsperiod

 Ansökningsperioden startar 3 mars. Sista ansökningsdag 1 april 2019

Riktlinjer

Sökande ska följa de riktlinjer som gäller för Stiftelsens projektanslag. Dessutom ska en extra bilaga på engelska (max 1 A4) bifogas, där förväntad betydelse av den föreslagna forskningen för förståelsen av autonoma system och AI specificeras.