Wallenberg Clinical Fellows

Wallenberg Clinical Fellows

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse utlyser ett forskarprogram som syftar till att stimulera svenska läkares kliniska forskning samt att identifiera morgondagens forskningsledare i en klinisk miljö. Programmet vänder sig i första hand till yngre läkare och utlysningen är öppen för sökanden upp till 10 år efter disputation.

Sökande ska vara disputerad med läkarexamen, verksam vid klinik på svenskt sjukhus eller verksam inom den svenska primärvården samt ha forskaranknytning till svenskt universitet. Under den period som anslag utgår ska vederbörande arbeta vid klinik eller inom primärvården minst 20 % och högst 50 % av sin arbetstid.

Programmet ska således möjliggöra för anslagsmottagare att under tre år ägna stor del av sin arbetstid åt medicinsk forskning.

Anslaget omfattar dels finansiering av forskartjänst upp till 80% av en heltid dels finansiering för att täcka direkta kostnader för forskningsarbetet. Då det gäller sistnämnda kostnader dock högst 700 000 kronor per år. Inga indirekta kostnader kan finansieras för detta anslag. Anslaget kan inte kombineras med annan finansiering av forskartjänsten. Dock kan anslaget kombineras med annan finansiering avseende kringkostnader.

Ansökan ska innehålla ett kortfattat forskningsprogram på svenska, meritförteckning med publikationslista, uppgift om övriga erhållna anslag, beskrivning över den planerade verksamheten samt projektbudget. Varje sökande ska tillsammans med e-ansökan insända ett intyg i vilket prefekt eller verksamhetschef bekräftar att sökanden kommer att ges möjlighet att genomföra sin forskning.

Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen.

Vid bedömning kommer sökandens potential att bli forskningsledare i en klinisk miljö särskilt att beaktas. Detta kommer delvis att bedömas med hjälp av intervjuer i bedömningsprocessens slutfas.

Några ospecificerade påslag och/eller administrativa kostnader kan inte belasta anslaget.

Anslagsmottagare ska årligen till Stiftelsen avge kortfattad rapport om forskningsarbetets fortskridande.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 maj. Sista ansökningsdag är den 1 juni.

Beslut

Beslut kommer att meddelas skriftligen till respektive sökande i december.

E-ansökan

Instruktioner E-ansökan