Arkivserier

Arkivserier

Här presenteras de från forskningssynpunkt mest centrala serierna i Stockholms Enskilda Banks arkiv. Syftet med denna summariska översikt är att ge forskare en möjlighet att på förhand bedöma om det är av intresse att gå vidare med en ansökan om tillgång till arkivet.

A  Protokoll

Arkivexemplar av utgående handlingar

D  Register och liggare

Inkomna handlingar

F  Handlingar ordnade efter ämne

Räkenskaper

Ö  Övriga handlingar

Personarkiven