Tillgång till arkivet

De historiska arkiven för Stockholms Enskilda Bank (1856–1971), närstående bolag (Investor m.fl.) respektive personarkiv för de medlemmar av familjen Wallenberg och andra personer som varit verksamma i bankens eller de närstående bolagens verkställande ledning, är efter skriftlig ansökan tillgängliga för vetenskaplig forskning, dvs. i princip för disputerade forskare, inom området bank och företagande med en tidsfrist på 20 år räknat från dokumentens tillkomst.

Personarkivens tillgänglighet är därutöver begränsad tills dess 20 år förflutit efter den aktuella personens bortgång.

För tillgång till och användning av bildmaterial gäller en särskild bildpolicy.

Det är styrelsen för Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande som i varje enskilt fall fattar beslut om arkivens tillgänglighet efter rekommendationer av det vetenskapliga rådet.

Ansökan

Beslut beträffande arkivens tillgänglighet fattas av Stiftelsens styrelse efter skriftlig ansökan. Ansökan ska innehålla uppgifter om syftet med den aktuella forskningen.
Blankett ska användas. Till ansökan bifogas de referenser som den sökande önskar åberopa.

Varje ansökan prövas främst efter den sökandes vetenskapliga kvalifikationer och projektets vetenskapliga kvalitet. Till Stiftelsen finns knutet ett vetenskapligt råd som lämnar rekommendationer till styrelsen med anledning av inkomna ansökningar. Den sökande ska i princip vara disputerad och bedriva ett arbete som utgör en del av forskning i ett större vetenskapligt sammanhang.

Stiftelsens styrelse fattar beslut angående tillgång och om eventuella särskilda villkor. Tillgång medges enbart under förutsättning att erhållna uppgifter inte används för andra syften än de i ansökan angivna.

Ansökan skickas till: arkivet [at] wfab [dot] se

För ytterligare information kontakta Stiftelsens arkivarie.