Stiftelsen

Stiftelsen för ekonomisk historisk forskning inom bank och företagande

Stiftelsen

Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande bildades 1994 och verksamheten finansieras med medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Stiftelsen har till sitt huvudsakliga ändamål att främja vetenskaplig forskning inom området bank och företagande.

För att möjliggöra sådan forskning avser Stiftelsen samla, organisera och vårda arkiv rörande Stockholms Enskilda Bank, närstående bolag, familjen Wallenberg samt vissa stiftelser. Stiftelsen ska därefter göra arkivmaterialet tillgängligt för vetenskaplig forskning inom ovannämnda område.

Under åren har Stiftelsen tillhandahållit arkivmaterial för varierande forskningsändamål till ett antal disputerade forskare.

Stiftelsen har avslutat digitaliseringen av Stockholms Enskilda Banks arkiv samt fortsatt med digitaliseringen av personarkiven.

Stiftelsen har även bidragit med bilder till Ronald Fagerfjälls bok Investor 100 som utkom i både svensk och engelsk upplaga under året samt medverkat i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses 100-årsbok som utkommit i både svensk och engelsk upplaga under 2017.