Berit Wallenbergs doktorandtjänster

Berit Wallenbergs doktorandtjänster

Stiftelsen utlyser doktorandtjänster i konst- och kulturhistoria, med fokus på arkeologi eller konstvetenskap, vid ett svenskt universitet.

Vem kan söka?

Behörig att söka är den som är antagen till forskarutbildning eller har ansökt om forskarutbildning vid svenskt universitet. Intyg från institution bifogas med uppgift om att doktorandtjänst erhålls om finansiering beviljas.

Hel-/delfinansiering kan beviljas för tiden fram till doktorsexamen eller längst fyra år och omfattar lön samt sociala avgifter (maximalt 50% påslag). Doktoranden kan dessutom erhålla högst 10 000 kronor per år för resor och andra omkostnader efter särskild rekvisition.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 maj. Sista ansökningsdag 1 juni.

E-ansökan

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande.

Till e-ansökan

Ansökans utformning

Till ansökan ska bifogas en CV (max 2 A4-sidor), forskningsplan samt intyg från prefekt eller motsvarande vid berörd institution.

Intyget från institutionen ska innehålla bekräftelse att antagning till doktorandutbildning beviljats/sökts samt aktuell/tilltänkt lön för tjänsten. Två separata rekommendationsbrev ska bifogas i e-ansökan.

För att ansökan ska kunna beredas ska blanketten Projektbudget universitet fyllas i och bifogas e-ansökan. Dessutom ska en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska bifogas som en separat bilaga i e-ansökan, max 1 A4-sida eller 3 500 tecken.

Budgetmallen Projektbudget universitet finns i Blankettarkivet

Innehavare av beviljade tjänster ska utan särskild anmaning årligen sända in en rapport om forskningens fortskridande till Stiftelsen tillsammans med intyg från handledaren.

Instruktion för e-ansökan - Doktorandtjänster

Steg 1 – Anslagsmottagare

Här anges det universitet där forskarutbildningen avser att bedrivas och dit anslaget utbetalas. Om ett universitet inte finns med i rullistan, registrera ”Ny anslagsmottagare” och fyll i adressuppgifterna.

Steg 2 – Huvudsökande

Här anges den sökandes uppgifter. Fyll i personnummer.

Titel
Skriv aktuell tjänst/studier, om ingen sådan är aktuell skriv ”Inte i tjänst”.

Institution/avdelning
Skriv vid vilken institution forskarutbildningen ska genomföras.

Steg 3 – Projekt

Startdatum – Slutdatum
Ange tidsperioden då forskarutbildningen beräknas pågå.

Ändamål
Välj ändamål i rullistan.

Område
Välj Arkeologi eller Konstvetenskap i rullistan.

Steg 4 – Medsökande

Markera rutan ”Nej, det finns ingen medsökande”.

Steg 5 – Finansiering

Ange om annan finansiering sökts, ska sökas eller erhållits eller markera rutan ”Nej, annan finansiering finns ej/kommer ej att sökas.

Ange här tidigare erhållna medel från BWS:

Välj Erhållits - skriv BWS i fältet Organisation - skriv in erhållet belopp - ange diarienummer BWS 0000.0000. Tryck på knappen Lägg till innan ansökan sparas. Om medel erhållits vid flera tillfällen upprepa ovan för varje nytt diarienummer.

Steg 6 – Projektsammanfattning

Skriv i ”Doktorandtjänst” i textfältet samt uppge relevant examen.

Skriv en kortfattad sammanfattning på svenska med max 2 000 tecken.

Steg 7 – Bilagor

Projektbeskrivning
Bifoga en forskningsplan.

Populärvetenskaplig sammanfattning
Bifoga en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, max 1 A4-sida eller 3 500 tecken.

Projektbudget
Bifoga budgetmallen Projektbudget universitet, finns i Blankettarkivet.

Personalia, CV
Bifoga här en CV på max 2 A4-sidor.

Rektor/verksamhetschefs intygan
Bifoga här intyg från prefekt eller motsvarande vid berörd institution. Intyget ska innehålla bekräftelse att antagning till doktorandutbildning beviljats/sökts och aktuell/tilltänkt lön för tjänsten.

Övriga bilagor
Bifoga här dina två rekommendationsbrev.

Steg 8 – Godkännande

Om ansökan är korrekt ifylld ska alla 8 steg vara markerade, om inte gå tillbaka till det steg som inte är markerat och kontrollera att alla fält är ifyllda.  Om utskrift av ansökan önskas ska denna skrivas ut innan ansökan skickas in, efter att ansökan är inskickad kan den inte skrivas ut.

När ansökan är inskickad får sökande ett meddelande att den mottagits av Stiftelsen.

Bekräftelsemejl med diarienummer erhålls efter att ansökan är registrerad – cirka en vecka efter sista ansökningsdatum.