Vetenskapliga projekt av mindre storlek

Vetenskapliga projekt av mindre storlek

Berit Wallenbergs Stiftelse delar ut anslag för mindre vetenskapliga projekt inom arkeologi och konstvetenskap, företrädesvis till och med 1800-talets slut. Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material.

Bidrag kan ges för forskning, forskningsresor, symposier, fältarbeten, analyser och publicering.

Bidrag för resor och symposier ges i första hand då sökande framträder med eget föredrag eller poster. Forskningsbidrag ges i form av stipendier (ej doktorandstudier) om maximalt 6 månader.

Bidrag beviljas inte för teknisk utrustning som t.ex. datorer, programvara eller kamera, inte heller beviljas bidrag till täckande av indirekta kostnader.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 maj. Sista ansökningsdag 1 juni.

Vem kan söka?

Behörig att söka forskningsbidrag är enskilda forskare och svenska forskningsinstitutioner.

Huvudsökande ska ha hög vetenskaplig kompetens inom sitt forskningsfält, visad genom högre akademisk examen eller på annat sätt och ska i ansökan visa projektets vetenskapliga betydelse.

Doktorander är behöriga att söka bidrag för forskningsresor, symposier, fältarbeten, analyser och publicering av doktorsavhandling.

E-ansökan

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande.

Till e-ansökan

Ansökans utformning

Ansökan från enskild forskare ska innehålla komplett CV (max 2 A4-sidor). Ansökan från svenska lärosäten/institutioner ska innehålla uppgift om huvudsökande (forskningsansvarig) samt dennes/dennas kompetens.

En budget ska bifogas samtliga ansökningar där det tydligt framgår omfattningen av projektet, en projektbeskrivning ska bifogas samt uppgifter om eventuell finansiering från annat håll. Två referenser ska anges i en separat bilaga. Dessutom ska en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska bifogas som en separat bilaga i e-ansökan, max 1 A4-sida eller 3 500 tecken.

Ansökningar för att anordna ett symposium ska innehålla uppgifter om program, tid, ledningsansvar samt institutionstillhörighet.

För tryckningsbidrag ska offert från tryckeri, innehållsförteckning samt intyg från handledare eller motsvarande ingå som bilagor. Därjämte ska ett exemplar av ett centralt kapitel medsändas. 

Uppgifter om två referenser ska innefatta förnamn, efternamn, organisation, telefonnummer och e-postadress, dessa ska anges i en separat bilaga, se steg 7 – Bilagor.

Instruktion för e-ansökan – Vetenskapliga projekt av mindre storlek

Steg 1 – Anslagsmottagare

Om ansökan avser ett lärosäte eller en institution ska här anges det universitet/institution där avhandling/forskningsprojekt avses att bedrivas och dit anslaget utbetalas. Om ett universitet inte finns med i rullistan, registrera ”Ny anslagsmottagare” och fyll i adressuppgifterna.

För privatperson gäller följande:

Organisation
Ange för- och efternamn.

Organisationsnummer
Ange personnummer.

Steg 2 – Huvudsökande

Här anges den sökandes uppgifter. Fyll i personnummer.

Titel
Skriv aktuell tjänst, om ingen sådan är aktuell skriv ”Inte i tjänst”.

Institution/avdelning
Skriv på vilket lärosäte/annan institution där forskningsprojektet ska utföras. Som privatperson; skriv var arbetet ska utföras.

Rektors e-postadress
Skriv din privata e-postadress.

Steg 3 – Projekt

Startdatum – Slutdatum
Ange tidsperioden då avhandlingen/forskningsprojektet beräknas pågå.

Ändamål
Välj ett ändamål i rullistan.
Om du söker för fler ändamål ange dessa överst i projektsammanfattningen under steg 6.

Område
Välj Arkeologi eller Konstvetenskap i rullistan.

Steg 4 – Medsökande

Om det finns medsökanden ange den/de medsökandes uppgifter om inte markera ”Nej, det finns ingen medsökande”.

Steg 5 – Finansiering

Ange om annan finansiering sökts, ska sökas eller erhållits eller markera fältet ”Nej, annan finansiering finns ej/kommer ej att sökas.

Ange här tidigare erhållna medel från BWS:
Välj Erhållits - skriv BWS i fältet Organisation - skriv in erhållet belopp - ange diarienummer BWS 0000.0000. Tryck på knappen ”Lägg till” innan ansökan sparas. Om medel erhållits vid flera tillfällen upprepa ovan för varje nytt diarienummer.

Steg 6 – Projektsammanfattning

Uppge i textfältet relevant examen.

Skriv sedan en kortfattad vetenskaplig sammanfattning på svenska med max 2 000 tecken.

Steg 7 – Bilagor

Projektbeskrivning
Bifoga projektbeskrivning.

Populärvetenskaplig sammanfattning
Bifoga en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, max 1 A4-sida eller 3 500 tecken.

Projektbudget
Bifoga budgetmallen Projektbudget vetenskapliga projekt av mindre storlek, finns i Blankettarkivet

Personalia, CV
Bifoga huvudsökandes CV samt eventuella medsökandes CV på max 2 A4-sidor per person.

Rektor/verksamhetschefs intygan
Bifoga här två referenser med förnamn, efternamn, organisation, telefonnummer och e-post adress. Döp filen referenser.

Övriga bilagor
Här lämnas eventuell ytterligare information (ej obligatoriskt).

Steg 8 – Godkännande

Om ansökan är korrekt ifylld ska alla 8 steg vara markerade, om inte gå tillbaka till det steg som inte är markerat och kontrollera att alla fält är ifyllda. Om utskrift av ansökan önskas ska denna skrivas ut innan ansökan skickas in, efter att ansökan är inskickad kan den inte skrivas ut.

När ansökan är inskickad får sökande ett meddelande att den mottagits av Stiftelsen.

Bekräftelsemejl med diarienummer erhålls efter att ansökan är registrerad – cirka en vecka efter sista ansökningsdatum.