Vetenskapliga projekt av större storlek

Vetenskapliga projekt av större storlek

Med vetenskapliga projekt av större storlek avses projekt med en budget på upp till 2 miljoner kronor. Projektet ska avse området arkeologi eller konstvetenskap och ha en tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material, företrädesvis till och med 1800-talets slut.

Vem kan söka?

Behörig att söka är svenska lärosäten och andra institutioner vilka bedriver vetenskaplig forskning. Huvudsökande ska vara disputerad inom arkeologi, konstvetenskap eller annat kulturhistoriskt ämne med tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material. Vidare ska huvudsökande vara knuten till berörd institution.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 maj. Sista ansökningsdag 1 juni.

E-ansökan

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande.

Till e-ansökan

Ansökans utformning

Till ansökan ska bifogas en projekt- och tidsplan, CV för huvud- och medsökanden (max 2 A4-sidor per person), intyg från rektor eller av rektor delegerad samt fullständig budget i enlighet med universitetens redovisningsmodell inkluderande finansiering från annat håll. Dessutom ska en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska bifogas som en separat bilaga i e-ansökan, max 1 A4-sida eller 3 500 tecken.

Instruktion för e-ansökan – Vetenskapliga projekt av större storlek

Steg 1 – Anslagsmottagare

Här anges lärosäte/annan institution där forskningen avses att bedrivas och dit anslaget utbetalas. Om lärosätet/ annan institution inte finns med i rullistan, registrera ”Ny anslagsmottagare” och fyll i adressuppgifterna.

Steg 2 – Huvudsökande

Här anges den sökandes uppgifter. Fyll i personnummer.

Titel
Skriv aktuell tjänst, om ingen sådan är aktuell skriv ”Inte i tjänst”.

Institution/avdelning
Skriv vid vilken institution/avdelning forskningen ska utföras.

Steg 3 – Projekt

Startdatum – Slutdatum
Ange tidsperioden då forskningen beräknas pågå.

Ändamål
Välj ändamål i rullistan.

Område
Välj Arkeologi eller Konstvetenskap i rullistan.

Steg 4 – Medsökande

Om det finns medsökanden ange den/de medsökandes uppgifter om inte markera ”Nej, det finns ingen medsökande”.

Steg 5 – Finansiering

Ange om annan finansiering sökts, ska sökas eller erhållits eller markera fältet ”Nej, annan finansiering finns ej/kommer ej att sökas.

Ange här tidigare erhållna medel från BWS:

Välj Erhållits - skriv BWS i fältet Organisation - skriv in erhållet belopp - ange diarienummer BWS 0000.0000. Tryck på knappen ”Lägg till” innan ansökan sparas.  Om medel erhållits vid flera tillfällen upprepa ovan för varje nytt diarienummer.

Steg 6 – Projektsammanfattning

Skriv i "Vetenskapliga projekt av större storlek" i textfältet samt uppge relevant examen.

Skriv en kortfattad vetenskaplig sammanfattning på svenska med max 2 000 tecken.

Steg 7 – Bilagor

Projektbeskrivning
Bifoga en projekt- och tidsplan.

Populärvetenskaplig sammanfattning
Bifoga en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, max 1 A4-sida eller 3 500 tecken.

Projektbudget
Bifoga budgetmallen Projektbudget universitet alternativt Projektbudget andra organisationer, finns i Blankettarkivet

Personalia, CV
Bifoga huvudsökandes CV samt eventuella medsökandes CV på max 2 A4-sidor per person.

Rektor/verksamhetschefs intygan
Bifoga här intyg från rektor eller av rektor delegerad person.

Övriga bilagor
Här lämnas eventuell ytterligare information. (ej obligatoriskt).

Steg 8 – Godkännande

Om ansökan är korrekt ifylld ska alla 8 steg vara markerade, om inte gå tillbaka till det steg som inte är markerat och kontrollera att alla fält är ifyllda.  Om utskrift av ansökan önskas ska denna skrivas ut innan ansökan skickas in, efter att ansökan är inskickad kan den inte skrivas ut.

När ansökan är inskickad får sökande ett meddelande att den mottagits av Stiftelsen.

Bekräftelsemejl med diarienummer erhålls efter att ansökan är registrerad – cirka en vecka efter sista ansökningsdatum.