Anslagspolicy

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom humaniora och lärande.

Universitet/högskolor, skolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner kan erhålla anslag inom följande område:

  • Anslag till forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, forskarinitierade projekt med högsta internationella standard med fokus på en sammanhållen vetenskaplig frågeställning.

Stiftelsen stödjer företrädesvis projekt inom områdena humaniora och lärande. Dessutom stödjer Stiftelsen barn- och ungdomsprojekt som drivs av etablerade icke vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten. Verksamhetsstöd/driftsbidrag stöds inte, inte heller medel till enskilda personer.

Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär, gärna med inriktning mot IT och digitala media.

Utbildning för ökad integration

Vetenskapliga akademier, lärosäten och andra etablerade icke vinstdrivande organisationer har möjlighet att söka anslag inom området utbildning för ökad integration. Projekten ska vara av nationell karaktärt och ha ett tydligt fokus på direkta aktiviteter för att öka utbildning och integration in i det svenska samhället.

Publicering

Forskning finansierad av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond ska publiceras med open access. Forskningsresultat skal alltså vara fria att läsa och ladda ner från internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Övrigt

Direktansökningar till Stiftelsen avseende resor, konferens/symposieavgifter och liknande kostnader behandlas inte. Ej heller beviljas bidrag till enskilda personer utöver Stiftelsens stipendie-/forskarprogram. 

Anslag till ombyggnationer/inredning av lokaler, tryckningsbidrag ges inte i normalfallet. Inga anslag ges heller till målforskning som är knuten till enskild företagsamhet.