Instruktion E-ansökan

Instruktion E-ansökan

Ansökans utformning
I E-ansökan anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska.
Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar återsänds utan åtgärd. 

Allmänt
Ansökningar till Stiftelsen ska vara prioriterade av rektor (eller den som rektor utser i sitt ställe) vid det lärosäte där huvudsökande har sin anställning. För övriga institutioner gäller verksamhetsansvarig.

En särskild bilaga med ansvarigs underskrift bifogas ansökan. Rektor/motsvarande ska intyga att projektansökan genomgått intern prioritering, att fakultetsresurser ställs till forskarens eller forskarnas förfogande och att indirekta projektkostnader redovisas i enlighet med fastställd modell.

Anslagsmottagare
Här anges universitet, högskola, akademi eller liknande.

Huvudsökande, medsökande
Huvudsökande ska vara verksam vid svenskt lärosäte och/eller akademi. Fullständiga kontaktuppgifter ska anges tillsammans med bifogad CV, även för medsökande. Skriftförteckning ska omfatta högst tio utvalda vetenskapliga publikationer.

Projekt, projektsammanfattning
Förutom uppgifter såsom projekttitel, sökt belopp och ändamål m.m. ska en obligatorisk vetenskaplig sammanfattning på engelska lämnas (avseende lärandeprogrammet och program för barn och ungdom på svenska). Denna ska beskriva projektet och dess centrala frågeställningar, snarare än det totala forskningsområdet.

En fullständig projektbeskrivning på engelska (avseende lärandeprogrammet och program för barn och ungdom på svenska) med angivande av adekvata vetenskapliga referenser bifogas ansökan. Projektbeskrivningen, som inte bör överstiga 10 sidor, font 12, ska även ange projektets frågeställningar/hypoteser, sökandens erfarenhet och egna resultat inom området såväl som projektets ställning i ett internationellt perspektiv.

Dessutom ska en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska bifogas som en separat bilaga till e-ansökan, max 1 A4 sida eller 3 500 tecken

Specificerad kalkyl över sökt belopp
Till ansökan ska bifogas en budget enligt Stiftelsens mall. För att ansökan ska kunna beredas måste budgetmodellen vara ifylld. Modellen är byggd utifrån SUHF:s beslutade redovisningsmodell. Samma modell ska användas vid rekvisition av beviljade anslag. Det är av yttersta vikt att direkta och indirekta kostnader anges i enlighet med universitetets redovisnings-/budgetmodell och att uppgifterna hämtas direkt därifrån. Stiftelsen kan komma att kontrollera uppgifterna mot universitetets egen redovisning. För definition av vilka olika kostnadsslag som ska hänföras till direkta/indirekta kostnader hänvisas till SUHF:s redovisningsmodell.

Stiftelsens ändamål tillåter inte ospecificerade kostnader eller kostnader av mer allmän administrativ karaktär.

I enlighet med redovisningsmodellen kan följande kostnader ingå i ansökan:

Direkta kostnader:

  • Löner inkl. LKP som ej överstiger 50%, för den tid personer är verksamma i projektet
  • Driftskostnader (material, övriga kostnader, datorer och rese- och konferenskostnader)
  • Utrustning/avskrivning av mindre karaktär
  • Lokalkostnader för i projektet verksamma personer

Budgetmall finns i blankettarkivet

Indirekta kostnader
Specificeras, för det aktuella projektet, i enlighet med SUHF:s modell. Uppgifterna ska hämtas direkt ur universitetens system. Stiftelsen bedömer dessa kostnader utifrån varje enskild projektansökan och meddelar eventuellt stöd till indirekta kostnader i samband med ett eventuellt beviljande.

Finansiering
Om anslag sökts, ska sökas eller erhållits för samma ändamål från annan organisation ska det redovisas i e-ansökans Steg 5.

I bilaga Projektbudget ska anges hur stor del av sökt projekt som samfinansieras av det egna lärosätet respektive av andra externa finansiärer. Dessutom ska även övriga aktuella anslag/bidrag för huvudsökande och medsökanden anges i deras respektive CV.

Övrigt
Styrelsens beslut meddelas den sökande brevledes och beviljade anslag tillkännages, sedan styrelsens protokoll justerats, på dessa webbsidor.

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

Ansökningar från enskilda personer utan fast anknytning till en vetenskaplig institution behandlas ej. Bidrag beviljas inte heller för egna studier utöver Stiftelsens ordinarie stipendieprogram.