Rapportering

Rapportering

De beviljade projekten ska påbörjas 1 januari eller 1 juli året efter beslutsdatum. Om detta ej kan uppfyllas, ska Stiftelsen tillskrivas därom samt nytt beräknat datum för start meddelas.

Ekonomisk rapportering sker samtidigt med rekvisition. I samband med slutrekvisition ska dessutom en ekonomisk sammanställning över hela anslaget bifogas.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att, i efterhand, följa upp att utbetalda medel använts för det beviljade ändamålet.

En vetenskaplig rapport ska i enlighet med villkoren i donationsbrevet och utan särskild anmaning tillställas Stiftelsen, i tillämpliga fall med förteckning över vetenskapliga skrifter som omnämner Stiftelsens stöd.

Samtliga rapporter ska skickas in via e-post till maw [at] wfab [dot] se

Rapportkravet gäller även utrustningsprojekt och ska innehålla uppgifter om utrustningens placering och utnyttjandegrad samt namnge de forskare som är huvudanvändare.

Vetenskapliga publikationer där tillgång till utrustningen haft en central roll för genomförande av forskningsprojekt ska förtecknas. I de fall utrustningen flyttas ska detta anmälas till Stiftelsen.