Rekvisition av anslag

Rekvisition av anslag

Vid rekvirering av beviljade anslag ska följande iakttas:

  • Ersättning sker mot havda kostnader. Förskott medges endast i särskilda fall och efter separat överenskommelse.
  • Vid rekvisitioner ska alltid hänsyn tas till budget, donationsbrev och särskilda villkor
  • Resultatrapport för projektet från det egna redovisningssystemet är grunden för rekvisitioner och ska bifogas som specifikation.
  • Avstämningsblankett ska upprättas och bifogas, ingår som egen flik i blankettfilen inklusive mer detaljerade instruktioner.
  • Till slutrekvisitionen ska även en ekonomisk slutrapport bifogas, ingår i blankettfilen.

Notera att mottagare av anslag alltid har fullt arbetsgivaransvar samt ansvar för eventuellt utdelade stipendier.

Medel får endast utnyttjas för det ändamål som angivits i donationsbrevet. Administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål får inte belasta anslaget.

Dispositionstiden för anslaget är fastställt i donationsbrevet. Utökad (förlängd) dispositionsrätt accepteras endast i undantagsfall och då endast efter skriftlig begäran.

Medel som inte rekvirerats inom den tid som angetts i donationsbrevet kommer automatiskt att återföras till Stiftelsen.

Utbetalning

Rekvisition som inkommer till Stiftelsen före den 10:e i månaden utbetalas i slutet av densamma förutsatt att rekvisitionen är korrekt.

Vid rekvisition av beviljat stipendium sker utbetalning enligt respektive stipendieprograms villkor vilka finns angivna i donationsbrevet.

Rekvisitioner ska skickas med vanlig post till adress enligt nedan.

Blanketter

I blankettarkivet finns blanketter för rekvisition. Särskilda blanketter finns för stipendium, universitet /högskolor respektive övriga organisationer.