Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stödjer svensk forskning och barn- och ungdomsverksamhet

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond tillkom genom en gåva från bankdirektör Jacob Wallenberg år 1960. 

Det ursprungliga donationsbeloppet var 442 000 kronor. Sedan grundandet har Stiftelsen beviljat anslag närmare 1,4 miljarder kronor.

Humaniora och lärande

Stiftelsen stödjer i huvudsak humaniora men många av Stiftelsens anslag riktar sig till lärande och till projekt med den yngre generationen som målgrupp.

Stiftelsen prioriterar projekt som omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär, gärna med inriktning mot IT och digitala media.

Barn- och ungdomsverksamhet

Projektmedel inom barn- och ungdomsverksamhet kan sökas av icke vinstdrivande företag och organisationer samt föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdom upp till 18 år.

Utbildning för ökad integration

Vetenskapliga akademier, lärosäten och andra etablerade icke vinstdrivande organisationer har möjlighet att söka anslag inom området utbildning för ökad integration. Projekten ska vara av nationell karaktär och ha ett tydligt fokus på direkta aktiviteter för att öka utbildning och integration in i det svenska samhället.

Anslagspolicy

I enlighet med den av Stiftelsens styrelse antagna anslagspolicy kan universitet, högskolor, skolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner erhålla anslag för forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, anslag inom programmet för konstvetenskap och arkeologi samt för barn- och ungdomsprojekt

Utvärdering

Stiftelsen tillämpar ett omfattande peer review förfarande.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har enligt sina stadgar till ändamål att främja vetenskaplig undervisning eller forskning, att främja svensk ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta svenska medborgare.