Anslagspolicy

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom samhällsvetenskaperna.

Universitet, högskolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner kan erhålla anslag inom följande områden:

  1. Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential
  2. Individuellt stöd till framstående forskare inom Stiftelsens program

Ansökningar till Stiftelsen ska vara prioriterade av rektor (eller den som rektor utser i sitt ställe) vid det lärosäte där huvudsökande har sin anställning. För övriga organisationer gäller verksamhetsansvarig. Stiftelsen tillämpar ett ”peer review” förfarande.

Utbildning för ökad integration

Vetenskapliga akademier, lärosäten och andra etablerade icke vinstdrivande organisationer har möjlighet att söka anslag inom området utbildning för ökad integration. Projekten ska vara av nationell karaktär och ha ett tydligt fokus på direkta aktiviteter för att öka utbildning och integration in i det svenska samhället.

Publicering

Forskning finansierad av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska vara fria att läsa och ladda ner från internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Övrigt

Direktansökningar till Stiftelsen avseende resor, konferens/symposieavgifter och liknande kostnader behandlas inte. Ej heller beviljas bidrag till enskilda personer utöver Stiftelsens forskarprogram.

Anslag till ombyggnationer/inredning av lokaler, tryckningsbidrag ges inte i normalfallet. Inga anslag ges heller till målforskning som är knuten till enskild företagsamhet.