Projektanslag

Projektanslag

Stiftelsen stödjer projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska vara fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning.

Ett projekt ska ha en fristående målsättning och inte endast utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet eller andra påbörjade projekt. Ett normalprojekt har en budget mellan 3 till 10 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år.

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom samhällsvetenskaperna. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av enskilda forskare eller forskargrupper knutna till landets universitet, högskolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner. Ansökan kan även inges av universitetets eller högskolans ledning och de vetenskapliga akademierna.

Ansökningar från enskilda personer utan fast anknytning till en vetenskaplig institution behandlas ej. 

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 3 mars. Sista ansökningsdag är den 1 april, fram till klockan 23.59​.

Riktlinjer projektanslag

 • Anslag beviljas företrädesvis inom samhällsvetenskaperna
 • Ansökan ska gälla forskarinitierade projekt av högsta internationella standard
 • Projektet ska vara fokuserat till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning
 • Ansökan ska vara prioriterad av rektor (eller den som rektor utser i sitt ställe) vid det lärosäte där huvudsökande har sin anställning. För övriga organisationer gäller verksamhetsansvarig. 
 • Anslaget ska inte utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet och/eller andra påbörjade projekt
 • Huvudsökande ska ha fast anknytning till svenskt lärosäte och tillbringa minst 70 % av sin anställning/arbetstid i Sverige. Medsökande ska tillbringa minst 50 % av sin anställning/arbetstid i Sverige 
 • En enskild forskare kan endast vara med på två löpande projekt varav maximalt ett som huvudsökande 
 • Ingen begränsning i antalet forskargrupper eller forskargruppernas lokalisering, varken organisatoriskt eller geografiskt. Huvudsökanden ska ha fast anknytning till svenskt lärosäte
 • Normalprojekten bör ha en budget mellan 3 till 10 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år
 • Anslag till utrustning som är nödvändig för projektet beviljas genom finansiering av avskrivningskostnader
 • Ett projekt kan maximalt prövas för anslag vid två separata ansökningstillfällen

Anslag till utrustning beviljas i normalfallet endast som en del av ett projekt där kostnad för utrustningen är direkt relaterad till projektets vetenskapliga verksamhet. Utrustning finansieras genom avskrivning som ska beräknas linjärt över hela den ekonomiska/vetenskapliga livslängden, inte endast över sökt projekttid. Anskaffning ska ske senast 2 år efter projektstart och avskrivning kan därmed ske och sökas för 2 år längre än övriga kostnader.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

 • Rektors/verksamhetschefs intygan
 • Huvudsökandes och eventuella medsökandes CV:n
 • Skriftförteckning med högst tio utvalda vetenskapliga publikationer per sökande
 • Fullständig projektbeskrivning på engelska, max 10 sidor i font 12 
 • Vetenskaplig sammanfattning på engelska max 2 000 tecken inkl. blanksteg
 • Populärvetenskaplig svensk sammanfattning max 3 500 tecken inkl. blanksteg
 • Budget enligt Stiftelsens budgetmall
 • Om projektet samfinansieras av det egna lärosätet och/eller av andra externa finansiärer
 • Om anslags sökts för samma ändamål från annan organisation 

Beslut

Styrelsens beslut meddelas den sökande brevledes eller digitalt. Beviljade anslag publiceras även på dessa webbsidor.

Publicering

Forskning finansierad av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska alltså vara fria att läsa och ladda ner från Internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy