Wallenberg Clinical Fellows

Programmet syftar till att stimulera svenska läkares kliniska forskning samt att identifiera morgondagens forskningsledare i en klinisk miljö och vänder sig i första hand till yngre läkare.

Utlysningen är öppen för sökanden upp till 10 år efter disputation. Anslaget ska göra det möjligt för mottagaren att under tre år ägna stor del av sin arbetstid åt medicinsk forskning.

Anslaget omfattar dels finansiering av forskartjänst upp till 80 % av en heltid dels finansiering för att täcka direkta kostnader för forskningsarbetet. Då det gäller sistnämnda kostnader dock högst 700 000 kronor per år. Inga indirekta kostnader kan finansieras för detta anslag. Anslaget kan inte kombineras med annan finansiering av forskartjänsten. Dock kan anslaget kombineras med annan finansiering avseende kringkostnader. Några ospecificerade påslag och/eller administrativa kostnader kan inte belasta anslaget.

Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen.

Vid bedömning kommer sökandens potential att bli forskningsledare i en klinisk miljö särskilt att beaktas. Detta kommer delvis att bedömas med hjälp av intervjuer i bedömningsprocessens slutfas.

Vem kan söka?

Sökande ska vara disputerad med läkarexamen, verksam vid klinik på svenskt sjukhus eller verksam inom den svenska primärvården samt ha forskaranknytning till ett svenskt universitet. Under den period som anslag utgår ska vederbörande arbeta vid klinik eller inom primärvården minst 20 % och högst 50 % av sin arbetstid. 

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 maj. Sista ansökningsdag är den 1 juni fram till klockan 23:59.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

  • Rektors/verksamhetschefs intygan
  • Huvudsökandes och eventuella medsökandes CV:n
  • Skriftförteckning med högst tio utvalda vetenskapliga publikationer per sökande
  • Fullständig projektbeskrivning på engelska, max 10 sidor i font 12 
  • Vetenskaplig sammanfattning på engelska max 2 000 tecken inkl. blanksteg
  • Populärvetenskaplig svensk sammanfattning max 3 500 tecken inkl. blanksteg
  • Budget enligt Stiftelsens budgetmall
  • Om projektet samfinansieras av det egna lärosätet och/eller av andra externa finansiärer
  • Om anslags sökts för samma ändamål från annan organisation 

Rapportering

Anslagsmottagare ska årligen avge en kortfattad rapport om forskningsarbetets fortskridande till Stiftelsen.

Beslut

Beslut kommer att meddelas skriftligen till respektive sökande i december.

Publicering

Forskning finansierad av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska vara fria att läsa och ladda ner från Internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy