Rapportering

Rapportering

Projektet avses starta den 1 januari eller 1 juli året efter beslutsdatum. Om detta inte kan uppfyllas ska Stiftelsen skriftligen underrättas och ett nytt beräknat datum för start meddelas.

Ekonomisk rapportering sker samtidigt med rekvisitioner. I samband med slutrekvisition ska dessutom en ekonomisk sammanställning över hela anslaget bifogas.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att, i efterhand, följa upp att utbetalda medel använts för det beviljade ändamålet.

En vetenskaplig rapport ska i enlighet med villkoren i donationsbrevet och utan särskild anmaning tillställas Stiftelsen, i tillämpliga fall med förteckning över vetenskapliga skrifter som omnämner Stiftelsens stöd.

Samtliga rapporter ska skickas in via e-post till mmw [at] wfab [dot] se

Rapportkravet gäller även utrustningsprojekt och ska innehålla uppgifter om utrustningens placering och utnyttjandegrad samt namnge de forskare som är huvudanvändare.

Vetenskapliga publikationer där tillgång till utrustningen haft en central roll för genomförande av forskningsprojekt ska förtecknas. I de fall utrustningen flyttas ska detta anmälas till Stiftelsen.