Projektanslag 2017

Under 2017 har följande anslag beviljats till projekt samt till Wallenberg Clinical Scholars och Wallenberg Scholars:

Individanslag

Wallenberg Clinical Fellows

Projektets syfte är att stimulera svenska yngre läkares kliniska forskning. Programmet möjliggör att läkarna under 3 år kan ägna stor del av sin arbetstid åt medicinsk forskning. Under 2017 har tre forskare utsetts.

Wallenberg Scholar

Wallenberg Scholar, förlängningsanslag till professor Per Krusell, Stockholms universitet, Institutet för internationell ekonomi, 15 miljoner kronor

Projektanslag                                        

Stockholms universitet, anslag om 19 miljoner kronor för projektet “Fundamental Research in Biosphere-based Sustainability Science” (Grundläggande forskning i biosfärsbaserad vetenskap om hållbar utveckling)

KTH, Software Development Academy: Program som syftar till att utbilda nyanlända i programmering samt stöd att efter utbildningen komma i arbete inom IT-sektorn, 10 miljoner kronor 

Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS), anslag om totalt 9,5 miljoner kronor till programmet Iso Lomso

Uppsala universitet, anslag om 6 miljoner kronor till projektet "The Need for Increased Understanding of the United States in Sweden" (Stärka forskning och utbildning om amerikanskt samhällsliv och kultur)

Stockholms universitet, anslag om 5,5 miljoner kronor för projektet ”The Great Green Transformation: Politics, Markets, and Civic Society in the Anthropocene” (Studie av hur “den stora gröna omställningen” av politik, marknader och civilsamhälle kan ske)              

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning, anslag om 5,1 miljoner kronor för projektet “Labor market regulation, the demand for labor and marginal groups” (Analys av effekter av regleringar och språkbarriärer på den svenska arbetsmarknaden med fokus på marginalgrupper)

Lunds universitet, anslag om 5 miljoner kronor för projektet “Longer working lives and informal caregiving: Tradeoffs and economic value” (Beräkning och värdering av den tid som läggs på vård av anhöriga)

Göteborgs universitet, anslag om 4,8 miljoner kronor för projektet ”Digital scaling” -  exploring social impact in contemporary collective action” (förstå digitala plattformars roll i moderna sociala rörelser med fokus på social påverkan)

Sveriges lantbruksuniversitet, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet “The right question: New ways to elicit quantitative information in surveys” (Undersökning om hur man kan man förbättra enkäter genom att använda självvalda intervallsvar)

Umeå universitet, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet “Gender and morbidity: Individual sickness trajectories of women and men in Sweden during the first half of the 20th century” (Empiriskt kartlägga förvärvsarbetande kvinnors situation)

Umeå universitet, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet “Design Philosophy for Things that Change” (Utveckla en designfilosofi för “föränderliga ting”)

Lunds universitet, anslag om 4,4 miljoner kronor för projektet “Digitalization and Legal Responsibility” (Studie av internationella rättsregler om hur digitalisering av beslutsfattande påverkar rättsligt ansvar inom området rätt och säkerhet)

Handelshögskolan i Stockholm, anslag om 4,1 miljoner kronor för projektet “Urban sustainability, sustainably urban? (Studie av hur städer är integrerade i relationer mellan olika städer som bland annat omfattar en ekonomisk arbetsdelning samt hur hållbarhet skapas)

Lunds universitet, anslag om 4 miljoner kronor för projektet “Migration, Integration and Development: The Role of Transnational Immigrant Organizations In Sweden” (Betydelsen av invandrarorganisationer för integrationen på arbetsmarknaden)

Karolinska Institutet, anslag om 3,8 miljoner kronor för projektet “Health and mortality in older Europeans - a matter of cash and care?” (Undersöka välfärdsordningarnas betydelse för äldres hälsa och överlevnad i Europa med särskilt focus på Sverige)

Uppsala universitet, anslag om 3,8 miljoner kronor för projektet ”Governing public professions: Performance management and professional autonomy in the police and military” (Undersökning av hur den resultatstyrning som varit dominierande I svensk offentlig förvaltning har påverkat Polismyndigheten och Försvarsmakten)

Göteborgs universitet, anslag om 3,8 miljoner kronor för projektet ”Collectively Intelligent and Creative Teams - Co-ICT” (Studie av hur studera hur och till vilken grad programvarututvecklingsgrupper använder sig av kollektiv intelligens)

Göteborgs universitet, anslag om 3,8 miljoner kronor för projektet “The Rise of the Platform Economy” (Studie av de motsättningar som uppstår i den nya plattformsekonomin)

Handelshögskolan i Stockholm, anslag om 3,7 miljoner kronor för projektet “Are current regulatory tools effective in preventing the next financial crisis? (Analysera regleringsavvägningar som gjordes i samband med finanskrisen)

Fulbright Commission, anslag om 3,5 miljoner kronor för Fulbright Distinguished Chairs in Alternative Energy Technology, vid Chalmers tekniska högskola            

Umeå universitet, anslag om 3,3 miljoner kronor för projektet “Occupations and regional economic transformation: Quantifying the evolution of workforce interdependence across regions” (öka förståelsen av vilka förutsättningar som påverkar hur en region hanterar ekonomisk omvandling)

Uppsala universitet, anslag om 3 miljoner kronor för projektet “Promoting education and research in decisive areas of law “ (samarbete inom undervisning och forskning mellan Minnesota Law School och Juridiska fakulteten, Uppsala universitet)

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning, anslag om 2,8 miljoner kronor till Gästforskarstipendium

Institutet för Framtidsstudier, anslag om 2,9 miljoner kronor för projektet ”Sequences of democratization” (att med hjälp av ny metodologi öka kunskapen om demokratieseringsprocesser)

Utrikespolitiska institutet, anslag om 2,8 miljoner kronor för projektet ”Nationell självständighet och europeisk integration: Skottlands och Kataloniens demokratiska utmaningar mot EU:s politiska ordning”