Nytt centrum för finansforskning siktar högt

Finanskrisens kalla vindar började dra fram över världen 2008. Den ekonomiska turbulensen har ökat behovet av forskning som kan utreda orsakerna till krisen. Därför har Swedish House of Finance etablerats – ett nationellt centrum för finansforskning med målet att bli en av Europas ledande forskningsinstitutioner.

Det nya forskningscentret ligger inrymt i det anrika Westmanska palatset, bara ett stenkast från Handelshögskolan i Stockholm. Här arbetar redan ett 50-tal forskare, berättar Anders Anderson, centrets föreståndare, medan han visar runt i de ljusa rummen och korridorerna.

– Här tar vi emot unga doktorander och utländska toppforskare och det pågår ett ständigt flöde av ny kunskap och nya idéer. Det är spännande att komma till jobbet. Ingen dag är den andra lik.

Idén till centret föddes under finanskrisen och ingick som en del av ett åtgärdspaket. Regeringen betonade vikten av att lära sig mer om orsakerna till finanskrisen och pengar allokerades till den statliga myndigheten Vinnova. Sedan 2011 erhåller det nya centret 15 miljoner kronor per år under tio år, under förutsättning att den privata sektorn bidrar med motsvarande summa.

– Tanken är att skapa en kritisk massa av forskare och bygga upp en infrastruktur som kan komma många till godo. Vi ser oss inte som en konkurrent till olika universitet utan snarare som en resurs för hela den akademiska världen. Målet är att skapa en miljö som är attraktiv på internationell nivå, betonar Anders Anderson.

Mötesplats för alla

Verksamheten har inte byggts upp ur tomma luften. Grundstommen är de resurser som redan finns på institutionen för finansiell ekonomi vid Handelshögskolan och vid Institutet för finansforskning, SIFR. Den plattform som nu skapas blir öppen för alla.

– Swedish House of Finance är avsedd att vara en mötesplats för finansforskning, utbildning och kunskapsspridning i hela landet. Bland annat har vi ett doktorandprogram som vänder sig till alla doktorander inom finansiell forskning i Sverige.

Centret ger ett ekonomiskt stöd till doktoranderna och hjälper till med reseanslag och kostnader för boende i Stockholm. Samarbete med andra akademiska institutioner ger doktoranderna möjlighet att förkovra sig i olika ämnen som är väsentliga för att förstå ekonomins helhet, till exempel juridik, psykologi, historia och redovisning. Dessutom erbjuds specialkonstruerade temakurser.

– Sådana kurser kan exempelvis handla om entreprenörskap. Forskarstudenterna får möta föreläsare som reser hit från bland annat Princeton och Harvard. Dessa kurser ger vi tre till fyra gånger per år, berättar Anders Anderson.

De bästa forskarna

De egna lokalerna i Stockholm är ett dragplåster. Ett 20-tal forskare har rekryterats till centret, och dessutom finns ett 20-tal doktorander och ett 10-tal gästforskare på plats. Regelbundet ordnas seminarier och konferenser dit välrenommerade forskare, företagsledare och myndighetspersoner bjuds in. Kreativ forskning handlar mycket om personliga möten.

– Vi följer samma modell som de ledande amerikanska lärosätena. Det är inte centret som styr forskningen, utan vi vill i stället rekrytera de bästa forskarna med de bästa forskningsidéerna, säger Anders Anderson.

Forskningsagendan vid Swedish House of Finance är alltså fri, men det går ändå att skönja några huvudområden. Ett större tema gäller hushållens ekonomi, där forskarna försöker förstå vilka mekanismer som styr individens ekonomiska beteende. Hur tänker och agerar människor kring långsiktighet och risker, till exempel.

Andra områden som studeras är bankerna, aktie-, kapital- och penningmarknaden, företagens finansiering och investeringar samt finansiell redovisning. Bland nyare ämnen märks frågor om hur biologi och psykologi inverkar på ekonomiska beslut och studier av robothandeln på börsen, så kallad high-frequency trading, en företeelse som har växt i omfattning på senare år.

Världsunika data

Den moderna finansiella forskningen är helt beroende av tillgången till stora databaser. Oftast är databaserna dyra att underhålla och finansiera. Ett ytterligare syfte med Swedish House of Finance är därför att bygga upp en infrastruktur för finansiella data, som görs tillgänglig för alla forskare verksamma i Sverige.

– Dels erbjuder vi några av de viktigaste internationella databaserna, dels förvaltar och bygger vi ut svenska databaser, som är unika i sitt slag.

En stor donation kommer från Nasdaq OMX, som har överlämnat sin Finbas till centret. Därmed kan forskare få tillgång till uppgifter om de nordiska aktiemarknaderna och pris- och bokföringsdata för alla svenska företag, register som i vissa fall sträcker sig ända till början av 1900-talet.

– En världsunik dokumentation som gör det lättare att locka hit utländska forskare, säger Anderson.

Hans arbete som föreståndare handlar nu om att konsolidera verksamheten. Uppbyggnadsfasen är över och en oberoende utvärdering visar att Swedish House of Finance redan kvalar in bland de tio ledande finansiella forskningsinstituten i Europa.

– I det sammanhanget betyder anslaget från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse oerhört mycket. Det för oss närmare vårt mål att bli ett av Europas fem ledande forskningsinstitut.

Text Nils Johan Tjärnlund
Bild Magnus Bergström