Instruktion E-ansökan Wallenberg Clinical Fellows

Instruktion E-ansökan Wallenberg Clinical Fellows

Steg 1 Anslagsmottagare

Här anges det universitet där forskningen avses att bedrivas och dit anslaget utbetalas. Alternativt sjukhus om forskningen kommer att bedrivas där.

Steg 2 Huvudsökande

Här anges den sökandes personuppgifter. För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

Steg 3 Projekt

Projekttitel
Här anges "WCF" samt sökandes egen projekttitel.

Startdatum - Slutdatum
Här anges tidsperioden forskningen beräknas bedrivas inom.

Sökt belopp
Här anges sökt belopp enligt budgetmallen som skall bifogas som bilaga i steg 7.
Finansiering avser lön (och sociala avgifter om max 50 %) samt projektkostnader dock
högst 700 000 kronor per år.

Ändamål
Ange "Forskningsprojekt" från dropplistan.

Område
Ange "Medicin" från dropplistan.

Steg 4 Medsökande

Klicka i nej-rutan (medsökanden medges ej).

Steg 5 Finansiering

Ange om annan finansiering sökts, ska sökas eller erhållits eller kryssa i rutan "Nej, annan finansiering finns ej/kommer ej att sökas".

Steg 6

Projektsammanfattning
Ange först projektets titel, projektets målsättning samt ett kortfattat forskningsprogram på svenska, maximalt 2 000 tecken inkl. blanksteg. Sedan nuvarande månadslön samt hur stor del av arbetstiden (i %) som skall ägnas åt forskning.

Steg 7 bilagor

Projektbeskrivning 
Beskrivning av den planerade verksamheten på svenska eller engelska.

Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (max 1 A4 eller 3500 tecken).

Projektbudget
Finns i blankettarkivet

Personalia, CV
Innehållande namn, personnummer, adress, avlagd examen, forskningsinstitution samt meritförteckning med publikationslista.

Verksamhetschefs/prefekts intyg
Bekräftelse att sökanden vid erhållande av anslag kommer att ges möjlighet att genomföra sin forskning.

Övriga bilagor
Obligatorisk
Dokument där den sökande beskriver (i) sin situation och (ii) hur stipendiet ska användas för att utveckla den sökandes forskning och roll som forskningsledare i den kliniska miljön (max 3 500 tecken).

Här lämnas även eventuellt ytterligare information.