Rekvisition och rapportering

Rekvisition och rapportering

Vid rekvirering av beviljade anslag ska följande iakttas:

  • Ersättning sker mot havda kostnader. Förskott medges endast i särskilda fall och efter separat överenskommelse.
  • Vid rekvisitioner ska alltid hänsyn tas till budget, donationsbrev och särskilda villkor
  • Resultatrapport för projektet från det egna redovisningssystemet är grunden för rekvisitioner och ska bifogas som specifikation.
  • Avstämningsblankett ska upprättas och bifogas, ingår som egen flik i blankettfilen inklusive mer detaljerade instruktioner.
  • Till slutrekvisitionen ska även en ekonomisk slutrapport bifogas, ingår i blankettfilen.

Notera att mottagare av anslag alltid har fullt arbetsgivaransvar samt ansvar för eventuellt utdelade stipendier.

Medel får endast utnyttjas för det ändamål som angivits i donationsbrevet. Administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål får inte belasta anslaget.

Dispositionstiden för anslaget är fastställt i donationsbrevet. Utökad (förlängd) dispositionsrätt accepteras endast i undantagsfall och då endast efter skriftlig begäran.

Medel som inte rekvirerats inom den tid som angetts i donationsbrevet kommer automatiskt att återföras till Stiftelsen.

Utbetalning

Rekvisition som inkommer till Stiftelsen före den 10:e i månaden utbetalas i slutet av densamma förutsatt att rekvisitionen är korrekt.

Vid rekvisition av beviljat stipendium sker utbetalning enligt respektive stipendieprograms villkor vilka finns angivna i donationsbrevet.

Rekvisitioner ska skickas med vanlig post till adress enligt nedan.

Blanketter

I blankettarkivet finns blanketter för rekvisition. Särskilda blanketter finns för stipendium, universitet /högskolor respektive övriga organisationer.

Rapportering

Anslagsmottagare ska utan särskild anmaning komma in med en redovisning och en vetenskaplig rapport efter projektets avslutande.

Uppföljning

Stiftelsen följer rutinmässigt upp beviljade anslag för att kontrollera att medlen används för det beviljade ändamålet.