Ruth och Richard Julins Stiftelse

Ruth och Richard Julins Stiftelse

Ruth och Richard Julins Stiftelse

Stödjer privata sjukvårdsinrättningar

Den nuvarande Stiftelsen grundades 1969 genom ombildande av fonden “Ruth och Richard Julins Minnesfond”. Stiftelsens kapital härrör från Ruth och Richard Julins ursprungliga donation på 150 000 kronor till minnesfondens bildande år 1951.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att ekonomiskt stödja privata sjukvårdsinrättningar, vilkas verksamhet inte bedrivs i vinstsyfte.

Drygt 408 miljoner kronor

Stiftelsen har sedan 1971 beviljat anslag för drygt 408 miljoner kronor. Under 2017 beviljades anslag för drygt 20,8 miljoner kronor.