Forskningsbidrag och stipendier 2017

Stipendier för rättsvetenskapliga verk 2017

Stojan Arnerstål, Licensavtalets anatomi

Christian Dahlman, Bevisvärdering i brottsmål

Maria Hilling, Rättsbildningen i den internationella inkomstskatterätten

Ulf Maunchbach, Europeiseringen av den svenska internationella privat- och processrätten

Mikael Pauli, Rättegång III – Per Olof Ekelöf, uppdatering och revidering

Nils-Olof Berggren, Rättspraxis i litteraturen

Ulf Bernitz, Rättsskyddet i Europarätten

Anders Eriksson, Efterarv – komplikationer vid slutlig fördelning av kvarlåtenskap

Laura Ervo, En modern brottmålsprocess

Kalle Kroon, Rättspraxis i litteraturen

Gregor Noll, Kognitiv människa – maskininteraktion och krigets lagar

Kerstin Nordlöf, En modern brottmålsprocess

Jenny Julén Votinius, Föräldraledighetslagens missgynnandeförbud – de tio första åren

Jack Ågren, Social adekvans

Maria Brännström, Umeå universitet, Postdoktoranslag

Under året utkomna böcker

Mattias Derlén, Johan Lindholm, Markus Naarttijärvi           
Konstitutionell rätt

Lars Welamson, Johan Munck                                                              
Processen i Hovrätt och Högsta domstolen

Christina Allard                                                                                              
Renskötselrätt i nordisk belysning