Instruktion E-ansökan

Instruktion E-ansökan

Ansökans utformning

Stiftelsen tillämpar ett elektroniskt ansökningsförfarande. Samtliga uppgifter i formulären ska fyllas i om inte annat sägs nedan.

I ansökan ska namn, personnummer, adress och telefonnummer uppges.
Uppgifter om nuvarande arbetsgivare/institution, avlagd examen och värdinstitution/praktikplats ska även anges.

Om ansökan avser flera lärosäten ska detta klart framgå i ansökan.

En sedvanlig CV ska bifogas tillsammans med en utförlig redogörelse för planerad utbildning med angivande av utbildningsinstitution och/eller företag där studierna ska bedrivas samt tidpunkt för utbildningen.

Framtida planer efter studieperioden samt övrigt som sökanden vill anföra till stöd ska också uppges.
 En komplett budget i enlighet med Stiftelsens budgetmall ska bifogas.

Två rekommendationsbrev ska bifogas ansökan. Minst ett av rekommendationsbreven ska vara från nuvarande eller tidigare studieinstitution. Det andra brevet kan vara från någon med god kännedom om den sökande. I det fall rekommendationsbrevet inte bifogas ansökan ska de skickas via e-post till Stiftelsen. Födelsedata och sökandes namn ska tydligt framgå.

Samtliga handlingar (även de som skickas in separat) ska vara Stiftelsen tillhanda sista ansökningsdag för att ansökan ska kunna beredas.

Observera att födelsedata ska anges på alla handlingar för korrekt hantering.

I det fall examensbevis/antagningsbesked inte erhållits vid tidpunkten för ansökan ska ett intyg från lärosätet alt. ansökan till studieinstitution bifogas. Examensbevisen/antagningsbeskeden kan då insändas via e-post i efterhand.

Beviljat stipendium betalas inte ut förrän ansökan är helt komplett.


Bilagor - Steg 9 i E-ansökan

  1. CV, 1 -2 sidor inklusive personuppgifter
  2. Personligt brev med motivering för planerade studier och yrkesval
  3. Observera att fältet "Planerat forskningsprogram" ej är relevant för denna stiftelse. Bifoga där ett blankt dokument
  4. Två rekommendationsbrev
  5. Examensbevis och Antagningsbesked alt. intyg från lärosätet. (Bifogas under "övriga bilagor")
  6. Budgetblankett, se blankettarkivet (sökt belopp ska alltid vara i SEK) 

Ansökan behandlas endast om den är komplett.

En bekräftelse på att ansökan är inskickad erhålls, via e-post, i anslutning till ansökningstidens slut. I detta finns ett diarienummer vilket alltid ska anges vid korrespondens med Stiftelsen. All korrespondens med Stiftelsen ska ske via e-ansökan eller e-post.

Meddela snarast ändrad post- och/ eller e-postadress.